عدم وحدت آزمايشگاه همكار استاندارد مستقر در گمرک

عدم وحدت آزمايشگاه همكار استاندارد مستقر در گمرک

عدم وحدت رويه كاری در آزمايشگاه های همكار استاندارد مستقر در گمركات

عدم وحدت آزمايشگاه همكار استاندارد گمرک : گمرک ايران و گمركات تابعه بعنوان يك وظيفه ذاتی موظف به اخذ مجوزهای لازم از صاحبان كالا قبل از ترخيص كالا می‌باشند و با توجه به اينكه سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی از جمله استاندارد، بهداشت، مخابرات، قرنطينه، محيط زيست و … در اين امر و اعلام نظر به گمرک دخيل هستند بر پيچيدگی كار نيز افزوده است. در اين ميان عدم رعايت وحدت رويه در بين آزمايشگاه‌های مستقر در گمركات اجرایی فعاليت را برای صاحبان كالا و نمايندگان آنها در برخی موارد از جمله مواد اوليه بسيار مشكل كرده است. از جمله اين مجوزها وزارت دفاع و محيط زيست می‌باشد كه بطور خودكار در بسياری از اظهارنامه‌های گمرکی بدون هيچ دليلی فعال شده و گمركات هم برای حذف اين مجوزه از روند بررسی اظهارنامه، صاحبان كالا را موظف به اخذ نظر سازمان مربوطه از جمله وزارت دفاع و سازمان محيط زيست می‌كنند و يا اگر آزمايشگاه‌های همكار استاندارد مستقر در گمركات اعلام كنند كه كالا مخرب محيط زيست نمی‌باشد و يا خاصيت انفجاری ندارد ، مجوزهای مربوطه را از سيستم بصورت دستی حذف می‌نمايند. دقيقا مشكل از همين جاست كه آغاز می‌شود كه بطور مثال در گمرکی مانند گمرک تهران اين رويه براحتی صورت می‌پذيرد و با همكاری آزمايشگاه مستقر درگمرک و صرفا با درج كامنت “پسماند و انفجاري نمی‌باشد” توسط آزمايشگاه ،گمرک محترم نسبت حذف مجوزهای مربوطه اقدام می‌كند ولی در گمرکی مانند گمرک بندرعباس، آزمايشگاه‌های همكار استاندارد اعلام می‌دارند كه طبق بخشنامه‌های سازمان ملی استاندارد مجاز به اعلام نظر در خصوص اينكه كالا دارای خاصيت پسماند و انفجاري می‌باشد يا خير نيستند. اين در حالی است كه تمامی آزمايشگاه‌های تعيين ماهيت مستقر درگمركات همگی زير نظر سازمان ملی استاندارد می‌باشند و اين قابل قبول نمی‌باشد كه يک آزمايشگاه طبق بخشنامه سازمان استاندارد در مورد ماهيت پسماند و انفجاری نظر می‌‌دهد ولی آزمايشگاه ديگری بازهم به استناد بخشنامه سازمان استاندارد از اعلام نظر در اين مورد امتناع می‌ورزد و هركدام رويه متفاوتی را در يك مورد يكسان طی می‌كنند. بنظر سازمان ملی استاندارد می‌بايست چاره‌ای برای اين تناقضات بينديشد و صاحبان كالا و گمركات را از اين بلاتكليفی نجات دهد.

عدم وحدت آزمايشگاه همكار استاندارد گمرک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *