عدم بروزرسانی سامانه TSC

عدم بروزرساني سامانه TSC

عدم بروزرسانی سامانه TSC : از مدت‌ها قبل و يا بهتر است بگوييم از ابتدای تاسيس گمرک بصورت نوين در كشور ما بحث ارزش‌گذاری كالاهای وارداتی و صادراتی مطرح بوده و همچنان بعنوان پرچالش‌ترين و بحث برانگيزترين اختلاف بين گمرک و صاحبان كالا، كارگزاران گمركی و ترخيص‌كاران محل بحث و جدل می‌باشد. در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 كه واردات با رويه بدون انتقال ارز در كشور رواج زيادی پيدا كرد، عموما كارشناسان گمرک معتقد به نازل بودن ارزش كالاهای اظهاری بودند ولی بعد از اعمال تحريم‌های بانكی از سال 1397 و ايجاد تنگناهای شديد ارزی برای كشور و تصميم دولت و بانك مركزی برای لغو واردات بدون انتقال ارز و سوق دادن تمامی ثبت سفارش‌ها به سمت سيستم بانكی و دريافت ارز بانكی توسط واردگنندگان ، نظر كارشناسان گمرک بيشتر از گذشته معطوف به بيش‌اظهاری شده. تا اوايل سال 1397 كه تمامی گروه‌های كالايی مشمول دريافت ارز بانكی (4200توماني) می‌شدند، بسياری از پرونده‌ها با بدبينی محض توسط كارشناسان گمرک بررسی می‌شد و اعلام ظن بيش بود ارزش در گمركات و بويژه توسط كارشناسان درب خروج بيداد می‌كرد . با بهتر شدن شرايط ارزی و ايجاد سامانه نيما و فروش ارز به نرخ‌های تقريبا يكسان با بازار آزاد و از طرفی با موافقت بانک مركزی با رويه واردات در مقابل صادرات اين چالش كمتر شد ولی مشكل اصلی همچنان پابرجاست مشكل اصلی اين است كه بدون پشتوانه كار كارشناسی يكی از مهمترين قسمت‌های گمركات اجرايی بنام دايره ارزش از گمركات حذف گرديد و تمامی بحث بررسی و رسيدگی به ارزش محدود به سا مانه TSC  و تعداد محدودی كارشناس مستقر در دفتر بررسی ارزش گمرک ايران گرديد. باتوجه به اتفاقات و تحولات چند سال اخير در سطح جهان بويژه تاثيرات كرونا بر اقتصاد جهاني و صحبت‌هايی كه شخصا با بسياری از واردكنندگان و صاحبان كالا و توليدکنندگان داشتم ، سامانه TSC نياز به بروز رسانی دارد و اكثريت ارزش‌های مندرج در اين سامانه قديمی و غير قابل استناد می‌باشد و بسياری از قيمت‌های خريد مواد اوليه در سطح جهان افزايش يافته و گمركات كشور با توجه به ارزش‌های قديمی مندرج در سامانه TSC و سوابق قبلی ورودكالا اعلام بيش بود ارزش را در دستور كار قرار داده اند و بنظر می‌رسد گمرک ايران می‌بايست جهت رفع مشكل اقدام به بروز رسانی ارزش‌های مندرج در سامانه TSC كند و يا دواير ارزش در گمركات اجرايی را احيا كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *